"บัณฑิต KU ไวเรียนรู้ สู้งาน"

29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2567

ku_job_fair_logoku_job_fair_logo
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
บริษัทที่ร่วมออกบูธ

KU Job Fair คืออะไร?

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดโครงการ KU Job Fair & Education 2024 ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2567 ระหว่างเวลา 10.00 - 17.00 น. ณ ศูนย์เรียนรวมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับข้อมูลและสมัครงานกับ ผู้ประกอบการ อีกทั้งมีความรู้และแนวทางเกี่ยวกับการศึกษาต่อ และได้รู้จักระบบและขั้นตอนการเข้าใช้งานแพลตฟอร์มหางานทำของมหาวิทยาลัย

โครงการ KU Job Fair & Education 2024

ระบบเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเป็นผลมาจากการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาทดแทนแรงงานมนุษย์ ก่อให้เกิดอาชีพที่ใช้ระบบดิจิทัลเป็นพื้นฐาน ซึ่งช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการ และการทดแทนแรงงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำให้แรงงานทั่วโลกได้รับ ผลกระทบ อัตราการว่างงานในปัจจุบันจึงมีเพิ่มสูงมากขึ้น จากหลายปัจจัย ทั้งการเลือกงานของคนรุ่นใหม่การขาดแคลนคนที่มีความรู้ทักษะและประสบการณ์ตรง ขาดแรงงานวิชาชีพและแรงงานฝีมืออีกทั้งความต้องการของนายจ้างมีความซับซ้อนมากขึ้น

env1
env1
env1
env1
env1
env1
env1
env1
env1
env1

โดยนายจ้างต้องการคนที่สามารถทำงานได้หลากหลายหน้าที่ทั้งนี้แนวโน้มตลาด แรงงานในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบการทำงาน ลักษณะการจ้างงานและตลาดงานที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านของ ดิจิทัล รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐจึงนับว่าเป็นความท้าทาย ที่ทุกภาคส่วนต้องรับมือให้ทันกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งมั่น ในการสั่งสมเสาะแสวงหาและพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิ ปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้นำทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ หลายทศวรรษที่ผ่านมามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อรับใช้และร่วมพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง มีนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากรุ่นสู่รุ่นได้ออกไปทำหน้าที่และ เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ

หน่วยส่งเสริมอาชีพและหน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานิสิต ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนานิสิตให้มีความพร้อมสำหรับการออกไปสู่การทำงาน ทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพ การสื่อสาร การนำเสนอตนเองให้เป็นที่สนใจของผู้ประกอบการ เป็นต้น อีกทั้งนิสิตที่ต้องการศึกษาต่อเราก็พร้อมสนับสนุนข้อมูลที่สำคัญที่ช่วยให้นิสิตมีความพร้อมในการศึกษา นอกจากนิสิตมีความพร้อมแล้วการประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการก็เป็น สิ่งสำคัญ หน่วยส่งเสริมอาชีพและหน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงกำหนดจัดโครงการ KU Job fair & Education 2024 ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับข้อมูลและสมัครงานกับผู้ประกอบการ อีกทั้งมีความรู้และแนวทางเกี่ยวกับการศึกษาต่อ และได้รู้จักระบบและขั้นตอนการเข้าใช้งานแพลตฟอร์มหางานทำของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับข้อมูลและสมัครงานกับผู้ประกอบการ
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และแนวทางเกี่ยวกับการศึกษาต่อ
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้จักระบบและขั้นตอนการเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม หางานของมหาวิทยาลัย

env1
env1
env1
env1
env1

สถานที่

Location

ศูนย์เรียนรวม ๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (โถงใต้อาคารไม่มีแอร์)

env1
env1
env1
env1
env1

กำหนดการ

Timeline

15 - 30 ธันวาคม 2566

เชิญชวนบริษัทเครือข่ายพันธมิตรของมหาวิทยาลัยร่วมออกบูธรับสมัครงาน

2-19 มกราคม 2567

บริษัทที่สนใจร่วมออกบูธรับสมัครงาน แจ้งความประสงค์เข้าร่วมงาน ผ่านระบบออนไลน์ ในเว็บไซต์นี้

16-20 มกราคม 2567

มหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลและสถานะการประกอบกิจการของบริษัท และส่งแบบตอบรับยินดีให้เข้าร่วมออกบูธรับสมัครงาน ตามอีเมลล์ที่บริษัทให้มา

20-25 มกราคม 2567

บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย ยืนยันเข้าร่วมออกบูธรับสมัครงานในระบบ

และโอนเงินบริจาคทุนการศึกษาพร้อมส่งหลักฐานการ โอนเงินหลังจากเข้ายืนยันในระบบภายในไม่เกิน 3 วัน

29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2567

มหาวิทยาลัยนำส่งใบเสร็จรับเงินแก่บริษัทที่ร่วมออกบูธ

benefit2

สิ่งที่บริษัทจะได้รับ

Benefits

 1. บูธขนาด 2 x 2 เมตร
 2. โต๊ะพร้อมผ้าคลุม จำนวน 1 ตัว และเก้าอี้พนักพิงจำนวน 2 ตัว
 3. ป้ายชื่อบริษัทประจำบูธ
 4. ระบบไฟฟ้า ปลั๊กไฟ และไฟแสงสว่างในบูธ
 5. อาหารกลางวัน 1 มื้อ สำหรับเจ้าหน้าที่ 2 คน
 6. อาหารว่าง 2 มื้อ สำหรับเจ้าหน้าที่ 2 คน
 7. เข้าใจงานระบบลงทะเบียนและประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างในระบบ ATTRA CARD ฟรี ตลอดเวลาการจัดงาน KU Job Fair & Education 2024
 8. Digital name card สำหรับเจ้าหน้าที่ 2 คน
 9. ฟรี Wifi
 10. ใบเสร็จรับเงินสำหรับนำไปลดหย่อนภาษี
ku_job_fair_logo
ku_job_fair_logo
ku_job_fair_logo
ku_job_fair_logo
ku_job_fair_logo
ku_job_fair_logo

ATTRA CARD คืออะไร


ATTRA CARD คือ Identification & Authentication Platform ตัวกลางในการระบุตัวตนและยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการในรูปแบบของนามบัตรดิจิทัล ที่สามารถสร้างบทบาทได้อย่างไม่จำกัด ช่วยจัดเก็บข้อมูลผู้ติดต่อไว้ในที่เดียว เป็น portfolio storage ที่จัดเก็บกิจกรรม ประสบการณ์ ให้คุณแชร์ข้อมูลของคุณในบทบาทที่คุณต้องการ รวมถึงเป็น Service Marketplace ด้านอาชีพ กิจกรรมและบริการอื่น ๆ ATTRA CARD ได้รับเกียรติที่จะเป็นส่วนหนึ่งของระบบ Register ในงาน KU Job Fair ซึ่ง ATTRA CARD เป็น Startup ภายใต้โครงการบ่มเพาะที่ถูกดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก TED Fund ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เราขอยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสในวงการงานและอาชีพสำหรับนักศึกษาทุกท่านในวงการมหาวิทยาลัยของเรา

ลงทะเบียน

Register

ขั้นตอนการชำระเงิน

บริษัทโอนเงินบริจาคทุนการศึกษา (ค่าเช่าบูธ) เข้าบัญชีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


จองพื้นที่ 1 บูธ 1 วัน บริจาคทุนการศึกษา 6,500 บาท
จองพื้นที่ 1 บูธ 2 วัน บริจาคทุนการศึกษา 10,000 บาท
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ทำบันทึกแจ้งกองคลังเพื่อออกใบเสร็จและเข้าฝากพักโครงการ
นำส่งใบเสร็จให้บริษัทในวันงาน
หลังจากจบงาน ทำบันทึกแจ้งกองคลังขอให้โอนเงินเข้าบัญชีทุนการศึกษา
map_job

แบบฟอร์มข้อกำหนดเป็นส่วนตัวของข้อมูล (PDPA)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

 1. 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม:

  เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณติดต่อเรา, สมัครสมาชิก, หรือให้ข้อมูลในกระบวนการธุรกิจของเรา. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมอาจรวมถึงชื่อ, ที่อยู่, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์, และข้อมูลทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง.

 2. 2. วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูล:

  เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เช่น การปรับปรุงบริการ, การติดต่อให้คำปรึกษา, และการจัดการบัญชีของคุณ. เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในขณะที่เราเก็บข้อมูลนั้น ๆ.

 3. 3. การควบคุมและการเข้าถึงข้อมูล:

  คุณมีสิทธิ์ในการขอให้เราแก้ไข, ลบ, หรือจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ. คุณยังมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บไว้.

 4. 4. การเปิดเผยข้อมูล:

  เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลที่สาธารณะหรือบริษัทอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริการที่คุณขอ.

 5. 5. การรักษาข้อมูล:

  ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกรักษาเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุและไม่นานเกินไป. เราจะใช้มาตรการทางเทคนิคและองค์กรในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล.

 6. 6. การแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง: :

  หากมีการเปลี่ยนแปลงในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางทางอีเมลหรือแพลตฟอร์มทางออนไลน์อื่น ๆ.

 7. 7. การสอบถามเพิ่มเติม:

  หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา, คุณสามารถติดต่อเราที่ anantaya.pr@ku.th หรือที่ Line Official : Jobsa KU for HR เพิ่มเพื่อนพิมพ์ @JOBKU_HR

 8. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2567การใช้บริการของเราหรือการติดต่อเราจะถือว่าคุณยินยอมตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้.

รับทราบข้อกำหนดเป็นส่วนตัวของข้อมูล (PDPA) เพื่อดำเนินการต่อ